ஞாயிறு, 18 நவம்பர், 2018

Live Ticker

SC YOUNG STAR LYSS INDOOR CUP 2018

Gr.Team ARes.Team BSts.
8:12ESwissboys Little Stars Black
8:24DRoyal U18 Langenthal
8:36BRoyal Ue30 Blue Birds
8:48ARoyal Blue Star
9:00FTamil United Black Little Stars
9:12BBlue Star Bleu Tamil United
9:24ECity Boys Sunrise
9:36DRoyal U18 Young Birds
9:48BBlue Birds Tamil United
10:00ELittle Stars Black Sunrise
10:12ESwissboys City Boys
10:24BRoyal Ue30 Blue Star Bleu
10:36DLangenthal Ilam Siruthaikal
10:48ATamil Youth U21 Royal
11:00AEelavar France Blue Star
11:12FLittle Stars Tamil Youth
11:24FUTSC Stuttgart Tamil United Black
11:36CSwissboys 1997 Limmattal Baden
11:48BBlue Star Bleu Blue Birds
12:00BTamil United Royal Ue30
12:12ATamil Youth U21 Eelavar France
12:24FUTSC Stuttgart Tamil Youth
12:36CThaiman Limmattal Baden
12:48ESunrise Swissboys
13:00ELittle Stars Black City Boys
13:12DYoung Birds Langenthal
13:24DIlam Siruthaikal Royal U18
13:36CSwissboys 1997 Thaiman
13:48ABlue Star Tamil Youth U21
14:00ARoyal Eelavar France
14:12FTamil Youth Tamil United Black
14:24FLittle Stars UTSC Stuttgart
14:36DYoung Birds Ilam Siruthaikal