செவ்வாய், 25 ஜனவரி, 2011

Nr. Jahr Turnier Ort Platz Sieger Royal
1 1991 Royal Cup Bern Feld Everest
2 1991 Maveerar Cup Bern Feld Blue Star
3 1992 Royal Cup Bern Feld Young Birds
4 1992 Maveerar Cup Bern Feld Royal
5 1992 Tamil Youth Cup St. Gallen Feld Young Birds
6 1992 Schaffhausen Cup Schaffhausen Feld Royal
7 1992 Blue Birds Cup Basel Feld Singing Fish
8 1992 Ganam Cup Luzern Feld Everest
9 1993 Everest Cup Baden Feld Royal 1. Platz
10 1993 Thurka Cup Thun Feld Royal
11 1993 Blue Star Cup Lausanne Feld Young Birds
12 1993 Kick Boys Cup Baden Feld Blue Star
13 1993 Orient Cup Feld Royal
14 1993 Glarus Cup Glarus Feld Young Birds
15 1993 Tamil Youth Cup St. Gallen Feld Singing Fish
16 1993 Maveerar Cup Bern Feld Kick Boys
17 1993 Young Birds Cup Luzern Feld Singing Fish
18 1993 Schaffhausen Cup Schaffhausen Feld Singing Fish
19 1993 Young Star Cup Lyss Feld Singing Fish
20 1993 Blue Birds Cup Basel Feld Kickers
21 1994 Everest Cup Baden Feld City Boys
22 1994 Blue Star Cup Lausanne Feld Young Birds
23 1994 Annai Poopathi Cup Feld Victory
24 1994 Glarus Cup Glarus Feld Blue Birds
25 1994 Young Star Cup Lyss Feld Young Birds
26 1994 Olten Cup Olten Feld Blue Star
27 1994 Young Birds Cup Luzern Feld Glarus
28 1994 Maveerar Cup Bern Feld City Boys
29 1995 Royal Cup Bern Feld City Boys
30 1995 Blue Star Cup Lausanne Feld Everest
31 1995 Maveerar Cup Bern Feld City Boys
32 1995 Emmenthal Cup Emmenthal Feld Young Birds
33 1995 Young Birds Cup Luzern Feld Royal
34 1995 Rainbow Cup Luzern Feld Young Birds
35 1995 New Star Cup Feld City Boys
36 1995 City Boys Cup Zürich Feld Young Birds
37 1996 Blue Star Cup Lausanne Feld Blue Birds
38 1996 New Star Cup Feld Royal
39 1996 Everest Cup Baden Feld Blue Birds
40 1996 Young Birds Cup Luzern Feld City Boys
41 1996 Maveerar Cup Bern Feld City Boys
42 1996 Yverdon Cup Yverdon Feld Young Birds
43 1996 Rainbow Cup Luzern Feld City Boys
44 1996 Onriyam Liga Cup Feld Blue Birds
45 1996 Kiddu Cup Halle Royal
46 1997 Elanjar Vaddam Cup Feld Young Birds
47 1997 Rainbow Cup Luzern Feld Jolly Boys
48 1997 Blue Star Cup Lausanne Feld Young Birds
49 1997 Royal Cup Bern Feld Young Birds
50 1997 Everest Cup Baden Feld Blue Star
51 1997 Jolly Boys Cup Schaffhausen Feld Blue Birds
52 1997 City Boys Cup Zürich Feld Swiss Boys
53 1997 Young Birds Cup Luzern Feld City Boys
54 1997 New Star Cup Feld Swiss Boys
55 1997 Maveerar Cup Bern Feld City Boys
56 1997 Young Star Cup Lyss Feld Blue Birds
57 1997 Langenthal Cup Langenthal Feld Swiss Boys
58 1997 Yverdon Cup Yverdon Feld Young Star
59 1998 Kiddu Cup Halle Swiss Boys
60 1998 Young Birds Cup Luzern Feld City Boys
61 1998 Blue Star Cup Lausanne Feld Young Star
62 97-98 Onriyam Liga Cup Feld Swiss Boys
63 1998 City Boys Cup Zürich Feld Young Birds
64 1998 Blue Birds Cup Basel Feld City Boys
65 1998 Swiss Boys Cup Bern Feld Blue Star
66 1998 Maveerar Cup Bern Feld Swiss Boys
67 1998 Selva Cup Feld Blue Birds
68 1998 Rainbow Cup Luzern Feld City Boys
69 1998 Young Star Cup Lyss Feld Young Star
70 1998 Onriyam Cup Feld City Boys
71 1999 Kiddu Cup Halle Young Birds
72 1999 Winti Boys Cup Winterthur Halle City Boys
73 1999 Rainbow Cup Luzern Feld City Boys
74 1999 Blue Star Cup Lausanne Feld Blue Birds
75 1999 Star Cup Genf Feld Blue Birds
76 1999 Blue Birds Cup Basel Feld Swiss Boys
77 1999 Swiss Boys Cup Bern Feld Blue Birds
78 1999 Maveerar Cup Bern Feld Swiss Boys
79 1999 Tamil Young Boys Cup Feld Young Star
80 1999 City Boys Cup Zürich Feld Blue Birds
81 1999 Kick Boys Cup Baden Feld City Boys
82 1999 Young Star Cup Lyss Feld Royal
83 1999 Young Birds Cup Luzern Feld Sunrise
84 1999 Rainbow Cup Luzern Halle Young Birds
85 2000 Kiddu Cup Halle Royal
86 2000 Swiss Boys Cup Bern Halle Swiss Boys
87 2000 City Boys Cup Zürich Halle Swiss Boys
88 2000 Blue Birds Cup Basel Halle Swiss Boys
89 2000 Winti Boys Cup Winterthur Halle Swiss Boys
90 2000 Rainbow Cup Luzern Feld Blue Star
91 2000 Royal Cup Bern Feld Swiss Boys
92 2000 Blue Star Cup Lausanne Feld Royal
93 2000 Tamil Youth Cup St. Gallen Feld Blue Star
94 2000 Young Birds Cup Luzern Feld Swiss Boys
95 2000 City Boys Cup Zürich Feld Blue Birds
96 2000 Swiss Boys Cup Bern Feld T. Young Boys
97 2000 Maveerar Cup Bern Feld Royal
98 2000 Blue Birds Cup Basel Feld Denmark
99 2000 Kick Boys Cup Baden Feld City Boys
100 2000 Young Star Cup Lyss Feld Swiss Boys
101 2000 Winti Boys Cup Winterthur Feld Swiss Boys
102 2000 Thaiman Cup Zug Halle Royal 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக