வியாழன், 26 ஜூலை, 2012


Ranging Summer 2012 www.stfa.info 20.07.2012 06:46                                                                      Teams Game.                                                                                                                                             Gr G+ G - Goaldi. W L D Game P.Gr.Point øG ame coR G+C G -C Goaldi.C W2 L2 D2 P.CoR 1. 2. 3. 4. T+ T - P. d T.Points
1 Young Star 21 59 17 42 17 3 1 52 2.48 19 7 2 5 17 1 0 63 5 1 1 0 9 2 0 129.48
2 Royal 23 43 17 26 12 5 6 42 1.83 19 14 6 8 14 3 0 45 2 2 0 1 9 1 -2 103.83
3 Young Birds 24 59 14 45 18 2 4 58 2.42 20 8 11 -3 13 6 0 42 0 3 2 0 9 1 0 101.92
4 Swissboys 27 51 30 21 15 8 4 49 1.81 16 14 12 2 9 5 0 30 1 1 1 2 11 0 0 101.81
5 Blue Star 22 39 12 27 15 4 3 48 2.18 12 1 2 -1 9 4 0 36 2 0 3 0 9 0 0 100.68
6 Illam Siruthaikal 22 40 13 27 14 4 4 46 2.09 18 8 4 4 10 4 0 30 0 1 1 2 10 0 0 92.59
7 Sunrise 28 48 35 13 15 10 3 48 1.71 12 3 10 -7 4 4 0 12 0 0 1 0 11 0 0 75.21
8 Young Royal 19 31 21 10 9 7 3 30 1.58 8 7 8 -1 2 4 0 9 0 0 0 2 10 0 0 66.08
9 Thaiman 19 31 20 11 8 6 5 29 1.53 10 4 5 -1 4 5 1 13 0 0 1 1 9 0 0 66.03
10 Vanavil 22 30 24 6 11 9 2 35 1.59 5 0 6 -6 0 3 0 0 0 0 0 1 9 0 0 50.59
11 Tamil Youth 17 23 34 -11 6 9 2 20 1.18 8 4 6 -2 3 2 0 9 0 0 0 1 7 2 0 39.18
12 Blue Birds 13 12 27 -15 3 8 2 11 0.85 4 1 8 -7 2 0 0 6 0 0 0 0 8 2 0 38.35
13 Yverdon Tamil Star 8 6 23 -17 2 6 0 6 0.75 1 1 3 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15.75
14 Winboys 14 24 19 5 7 5 2 23 1.64 7 5 12 -7 2 2 0 6 0 0 0 0 6 0 -30 10.14
15 Eelaver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5
16 Kickboys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -20 -25
Game.Gr W2 Gewonnen der Finalrunden
G+ Tor + L2 Verloren der Finalrunden
G - Tor- D2 Unentschieden der Finalrunden P. d Erklärung
Goaldi. Tordifferenz P.CoR Punkte der Finalrunden
W Gewonnen 1. 1. Platz +4
L Verloren 2. 2. Platz +3
D Unentschieden 3. 3. Platz +2
Game P. Punkte der Gruppenspiele 4. 4. Platz +1
Gr.Point ø Durchschnitt Punkt der Gruppenspiele T+ Teilgenommene Turniere +5
Game coR Spiel der Finalrunden T - Unentschuldigte Turniere -5
G+C Tor + der Finalrunden P. d
G -C Tor- der Finalrunden
Goaldi.C Tordifferenz der Finalrunden T.Points Gesamt Punkte

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக