புதன், 15 ஆகஸ்ட், 2012

THAMILEELAM CUP 2012 - YOUNG STAR IS CUP WINNER

09:30SOUTH GERMANYYARLTON FR 0 4A3
09:30EELA MANNARCHAL ITEELAVAR SC FR 1 1C4
10:05ROYAL SC CHUTHAYA SOORIYAN FR 2 0B3
10:05STORNER NOSENTHAMIL SC FR 1 0D4
10:40YOUNGBIRDS CHSWISSBOYS  CH 0 2A3
10:40BLUESTAR CHBHARATHI FR 1 0C4
11:15SELECTED TEAM ITSELECTED TEAM NL 1 2B3
11:15YOUNGSTAR CHILAM SIRUTHAIKAL CH 2 0D4
11:50YOUNGBIRDS CHSOUTH GERMANY 1 2A3
11:50BLUESTAR CHEELAVAR SC FR 0 0C4
12:25ROYAL SC CHSELECTED TEAM NL 2 1B3
12:25ILAM SIRUTHAIKAL CHSTORNER NO 0 0D4
13:00SWISSBOYS  CHYARLTON FR 0 0A3
13:00EELA MANNARCHAL ITBHARATHI FR 0 3C4
13:35SELECTED TEAM ITUTHAYA SOORIYAN FR 2 2B3
13:35YOUNGSTAR CHSENTHAMIL SC FR 0 0D4
14:10YOUNGBIRDS CHYARLTON FR 0 1A3
14:10SWISSBOYS  CHSOUTH GERMANY 2 0A4
14:45ROYAL SC CHSELECTED TEAM IT 3 1B3
14:45SELECTED TEAM NLUTHAYA SOORIYAN FR 1 3B4
15:20BLUESTAR CHEELA MANNARCHAL IT 3 0C3
15:20EELAVAR SC FRBHARATHI FR 1 1C4
15:55YOUNGSTAR CHSTORNER NO 0 0D3
15:55ILAM SIRUTHAIKAL CHSENTHAMIL SC FR 0 0D4
Live ticker Tamilar Villaijadu Villa 2012 Final round
Add = 11.08.2012 08:17--murali75Views = 162Update = 14.08.2012 11:36--murali75

1/4 Final Penalty
15:00YARLTON FR UTHAYA SOORIYAN FR  2 0
15:30SWISSBOYS CH ROYAL SC CH 11
16:00BLUESTAR CH STORNER NO  1 0
16:30BHARATHI FR YOUNGSTAR  0 1
semi-finalPenalty
17:00YARLTON FR BLUESTAR CH  2 0
17:30ROYAL SC CH YOUNGSTAR CH  0 3
3. 4. Place Penalty Penalty
18:00BLUESTAR CH ROYAL SC CH  - - 5 4
Final Penalty
18:15YARLTON FR YOUNGSTAR CH  0013
1. PlaceYOUNGSTAR CH 
2. PlaceYARLTON FR 
3. PlaceBLUESTAR CH
Best Player Sabi - YOUNGSTAR CH 
Best KeeperNiru - YARLTON FR 
Man of the matchTharmin - YOUNGSTAR CH 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக