ஞாயிறு, 20 ஜனவரி, 2013

FINAL 
______

1.YOUNGBIRDS
2.ROYAL 2
3.YOUNGBIRDS YELLOW

BEST PLAYER                  -SHANMUGALINGAM SHANGARYROYAL (13)
BSET KEEPER                  -THANGARAJAH AKINTHAN Y.B(1)
MAN OF THE MATCH     -THAYAPARAN SUTHAGARAN 99,Y.B

YOUNGBIRDS---ROYAL 2       1-0  (11m 44 sec)

3 RD PLACE
YOUNGBIRDS YELLOW-SWISSBOYS n P (5 -4 )
1/2 FINAL
_________

YOUNGBIRDS-SWISSBOYS                         1-0
ROYAL 2  -YOUNGBIRDS YELLOW            0-0    n  P  (  6- 5 )   LIVE

1/4 FINAL
_________
1.YOUNGBIRDS-BLUESTAR                                      5-0
2.ILAMSIRUTHAIKAL-YOUNGBIRDS YELLOW     0-0   n  P ( 3-4)
3.SUNRISE- SWISSBOYS                                            1-2
4.SINDELFINGEN-ROYAL 2                                       0-0 n P ( 8-9)

1/8 FINAL
_________

1.YOUNGBIRDS -VANAVIL           -- 5-0
2.ILAMSIRUTHAIKAL-ROYAL 3   --  2-0
3.BLUESTAR-TAMILYOUTH         --. 0-0 n P  (3-5)
4.ROYAL-YOUNGBIRDS YELLOW   0-0  n P   (9-10
5.SUNRISE-SWISSBOYS A                 2-1
6.SINDELFINGEN-ROYAL 5              1-0       
7.SWISSBOYS-VANAVIL BLUE        2-0      
8.BLUEBIRDS-ROYAL 2                     0-1     


DAMEN FUSSBALL
_________________________

RANK
1.YOUNGSTAR
2.THAIMAN
3.BLUEFLAME

BEST PLAYER--            --Nr 8  SUBA RASAN   (YOUNGSTAR)
BEST GOALKEEPER   - -Nr 1 ,SULOJANA NAVARATNAM (THAIMAN)

FINAL

 YOUNGSTAR-THAIMAN        0-0  n P    (4-3)

GR.

YOUNGSTAR-THAIMAN  3-2

THAIMAN-BLUEFLAME   1-0

YOUNGSTAR-BLUEFLAME 1-0
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக