சனி, 12 ஜனவரி, 2013

RANK LISTE

RANK LISTE 05-01.2013

Unbenanntes Dokument
TeamsCo. Qua In.1. In.2. In.3. In.4. In.T+ InT- In. In.Org.1. F.2.F.3. F.4. F.F. Org.
Co. Qua Feld
T.+FT-FP. dT.Points
1Young Birds
4
0
1
1
0
4
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
0
117
2Young Star
4
2
1
0
0
4
0
0
0
1
1
0
0
2
2
0
0
97
3Vanavil
3
0
0
1
1
4
0
0
0
0
1
1
1
2
2
0
0
72
4Thaiman
3
0
0
0
0
3
0
1
0
1
0
1
0
2
3
0
0
66
5Royal
4
2
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
63
6Sunrise
4
0
0
1
0
4
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
0
60
7Young Royal
4
0
0
0
1
4
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
55
8Swissboys
3
0
1
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
51
9Blue Star
3
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
41
10Blue Birds 
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
34
11Tamil Youth
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
34
12Illam Siruthaikal
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
15
13Neuchatel Tamoule
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
14United Fire
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
15Cityboys
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
16Yverdon Tamil Star
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
18Kickboys
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1Young Birds117
2Young Star97
3Vanavil72
4Thaiman66
5Royal63
6Sunrise60

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக