ஞாயிறு, 20 ஜனவரி, 2013YOUNGSTAR INDOOR CUP 2-01-2013 PART 2

RANK


1.YOUNGBIRDS
2.ROYAL 2
3.YOUNGBIRDS YELLOW

BEST PLAYER                  -SHANMUGALINGAM SHANGARYROYAL (13)
BSET KEEPER                  -THANGARAJAH AKINTHAN Y.B(1)
MAN OF THE MATCH     -THAYAPARAN SUTHAGARAN 99,Y.B
_________________________________________________
FINAL

YOUNGBIRDS---ROYAL 2       1-0  (11m 44 sec)

3 RD PLACE
YOUNGBIRDS YELLOW-SWISSBOYS n P (5 -4 )
___________________________________________________________________________
1/2 FINAL

YOUNGBIRDS-SWISSBOYS                         1-0
ROYAL 2  -YOUNGBIRDS YELLOW            0-0    n  P  (  6- 5 )   LIVE
___________________________________________________1/4 FINAL

1.YOUNGBIRDS-BLUESTAR                                      5-0
2.ILAMSIRUTHAIKAL-YOUNGBIRDS YELLOW     0-0   n  P ( 3-4)
3.SUNRISE- SWISSBOYS                                            1-2
4.SINDELFINGEN-ROYAL 2                                       0-0 n P ( 8-9)
____________________________________________________1/8 FINAL

1.YOUNGBIRDS -VANAVIL           -- 5-0
2.ILAMSIRUTHAIKAL-ROYAL 3   --  2-0
3.BLUESTAR-TAMILYOUTH         --. 0-0 n P  (3-5)
4.ROYAL-YOUNGBIRDS YELLOW   0-0  n P   (9-10
5.SUNRISE-SWISSBOYS A                 2-1
6.SINDELFINGEN-ROYAL 5              1-0       
7.SWISSBOYS-VANAVIL BLUE        2-0      
8.BLUEBIRDS-ROYAL 2                     0-1     


YOUNGSTAR INDOOR CUP 2013 PART 21.YOUNGBIRDS
2.ROYAL 2
3.YOUNGBIRDS YELLOW

BEST PLAYER                  -SHANMUGALINGAM SHANGARYROYAL (13)
BSET KEEPER                  -THANGARAJAH AKINTHAN Y.B(1)
MAN OF THE MATCH     -THAYAPARAN SUTHAGARAN 99,Y.B
_________________________________________________
FINAL
YOUNGBIRDS---ROYAL 2       1-0  (11m 44 sec)

3 RD PLACE
YOUNGBIRDS YELLOW-SWISSBOYS n P (5 -4 )
___________________________________________________________________________
1/2 FINAL

YOUNGBIRDS-SWISSBOYS                         1-0
ROYAL 2  -YOUNGBIRDS YELLOW            0-0    n  P  (  6- 5 )  
___________________________________________________
1/4 FINAL

1.YOUNGBIRDS-BLUESTAR                                      5-0
2.ILAMSIRUTHAIKAL-YOUNGBIRDS YELLOW     0-0   n  P ( 3-4)
3.SUNRISE- SWISSBOYS                                            1-2
4.SINDELFINGEN-ROYAL 2                                       0-0 n P ( 8-9)
____________________________________________________
1/8 FINAL
1.YOUNGBIRDS -VANAVIL           -- 5-0
2.ILAMSIRUTHAIKAL-ROYAL 3   --  2-0
3.BLUESTAR-TAMILYOUTH         --. 0-0 n P  (3-5)
4.ROYAL-YOUNGBIRDS YELLOW   0-0  n P   (9-10
5.SUNRISE-SWISSBOYS A                 2-1
6.SINDELFINGEN-ROYAL 5              1-0       
7.SWISSBOYS-VANAVIL BLUE        2-0      
8.BLUEBIRDS-ROYAL 2                     0-1     

________________________________________________________________________________
DAMEN FUSSBALL

RANK
1.YOUNGSTAR
2.THAIMAN
3.BLUEFLAME

BEST PLAYER--            --Nr 8  SUBA RASAN   (YOUNGSTAR)
BEST GOALKEEPER   - -Nr 1 ,SULOJANA NAVARATNAM (THAIMAN)

FINAL

 YOUNGSTAR-THAIMAN        0-0  n P    (4-3)

GR.
YOUNGSTAR-THAIMAN  3-2

THAIMAN-BLUEFLAME   1-0

YOUNGSTAR-BLUEFLAME 1-0
_________________________________________________________________________________

YOUNGSTAR INDOOR CUP 2013-01-20
GR A
1.YOUNGBIRDS                                       6 ( 7-2)
2.ILAMSIRUTHAIKAL                             3(4-2)
3.TAMILYOTH A                                      0 (1-8)

GR B
1.ROYAL 3                                                4 (2-0)
2.VANAVIL                                               2  (1-1)
3.YVERDON TAMILSTAR                       0(2-3)

GR C
1.BLUSTAR                                              9(7-1)
2,YOUNGBIRDS YELLOW                    6 (11-3)
3,SUNRICE A                                          3 (5-8)
4.ROYAL5                                                0 (1-12)

GR D
1-ROYAL                                                  6 (3-0)
2.TAMIL YOTH                                        2  (6-1)
3SWISSBOYS B                                       0  (0-8)

GR E
1.SUNRISE                                               6(7-3)
2.ROYAL 5                                              6(3-3)
3.CITYBOYS                                           4(4-4)
4. YOUNGBIRDS BALACK                    1(2-6)

GR F
1.SINDELFINGEN                                    9(7-0)
2.SWISSBOYS B                                       6/5-5)
3.ROYAL 4                                                 1(1-49
4.YOUNGROYAL                                      1(0-4)

GR G
1.SWISSBOYS                                           6(6-3)
2.ROYAL 2                                                 3(2-2)
3.STUTTGART                                            0(2-5)

GE H
1.BLUEBIRDS                                              4(3-2)
2.VANAVIL BLUE                                       3 (2-2)
3THAIMAN                                                  1(3-4)
_________________________________________________________________________________
GR.  A.B.C-D-E-F-G-H

1. ROYAL-SWISSBOYSB  B   -------------2-0
2-SWISS BOYS- ROYAL 2-----------------2-1
3.ROYAL 4- SWISSBOYS A---------------1-3
4.VANAVIL-YVERDON TAMIL STAR---  1.1
5.ROYAL 6-YOUNGBIRDS YELLOW---   0-5
6.ROYAL 5-YOUNGBIRDS BLACK-----   1-0
7.THAIMAN-BLUEBIRDS                 -----   2-2
8.YOUNGBIRDS-ILAMSIRUTHAIKAL----2.1
9.SWISSBOYS B-TAMIL YOUTH        ---  0-6
10.ROYAL 2-UTSC STUTTGART         --- 1-0
11.YOUNGROYAL-SWISSBOYS A     -     0-2
12.ROYAL3-YVERDON TAMILSTAR  ----2-0
13.BLUESTAR-SUNRISE A                 ----- 2-0
14.SUNRISE-CITYBOYS                     ----  1-2
15.VANAVIL BLUE-BLUEBIRDS---------  0-1
16.TAMILYOUTH A-ILAMSIRUTHAIKAL-0-3
17.ROYAL-TAMILYOUTH                ------ 1-0
18.SWISSBOYS-STUTTGART            -----4-2
19.ROYAL4-SINDELFINGEN             ---   0-1
20.VANAVIL-ROYAL 3---------------        0-0
21.YOUNGBIRDS YELLOW-SUNRISE A-5-1
22.CITYBOYS-YOUNGBIRDS BLACK--  1-1
23.THAIMAN-VANAVILBLUE             --- 1-2
24.YOUNGBIRDS-TAMIL YOUTH A     - 5-1
25.YOUNGROYAL-SINDELFINGEN      1-1
26.BLUESTAR-ROYAL 6                       --  3-0
27.SUNRISE-ROYAL5                            -- 2-0
28.SINDELFINGEN-SWISSBOYS A         4-0
29.ROYAL 5-CITYBOYS                      ---2-1
30.BLUESTAR-YOUNGBIRDS YELOW   1-2
31.YOUNGROYAL-ROYAL 4                    0-0
32.SUNRISE-YOUNGBIRDS BLACK         4-1
33.ROYAL 6-SUNRISE A                         1-4கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக