வியாழன், 21 பிப்ரவரி, 2013

SC Royal Indoor Cup 2013

Match Fixtures Time For youngstar Teams

A-Youngstar A-Dortmund -----------08.42 

E-Youngstar -.Yverden tamil star---09.18

H-Youngstar B--Tamil Littlestar ---10.18

D-Youngstar 1997-Ilamsiruthaikal---10.30

A-youngstar A -- Egles ---11.30

E-Youngstar -Youngbirds Yellow----12.30

A-Youngstar A-Bluestar ---14.18

E-Youngstar -Frankfurt ---15.18

D-Youngstar 1997-youngbirds ---16.30

H-Youngstar B-Tamilyouth ---16.42

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக