ஞாயிறு, 17 மார்ச், 2013

1/8 FINAL 

1.BLUSTAR-TAMIL LITTLESTAR 8-0
2.YOUNGSTAR-THAIMAN 4-1
3.ILAMSIRUTHAIKAL B-ROYAL 2 0-0 N.P 5-4
4.YOUNGBIRDS-CIRYBOYS 4-1
5.SWISSBOYS-ILAMSIRUTHAIAK 0-0 N ,P 3-1
6.BLUEBIRDS-FC EAGLE 0-0 N.P 5-4
7.YOUNGROYAL-ROYAL 3-2
8.SWISSBOYS-TAMILYOUTH 0-0 N. P 3-2

1/4 FINAL 

ILAMSIRUTHAIKAL B-BLUESTAR 2-2 N.P 5-4
YOUNGSTAR-YOUNGBIRDS 2-1
SWISSBOYS-YOUNGROAL 2.0
SWISSBOYS B - BLUBIRDS 1-0

1/2 FINAL 
ILLMSIRUTHAIKALB-SWISSBOYS 0-7
YOUNGSTAR-SWISSBOYS B 0-1

3 RD PLACE
YOUNGSTAR-ILAMSIRUTHAIKAL B

FINAL
SWISSBOYS-SWISSBOYS B

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக