ஞாயிறு, 5 மே, 2013


T haiman  Cup 2013-05-05


09:00 Young Royal Cityboys 3 0 A
09:22 Young Birds Vanavil 2 0 B
09:44 Young Star Royal 0 2 A
10:06 Swissboys 1997 FC Eagles 0 3 A
10:28 Swissboys Young Star 1 3 0 B
10:50 Cityboys Young Star 0 3 A
11:12 Royal Young Royal 3 1 A
11:34 Vanavil Blue Star 0 2 B
11:56 Young Royal Swissboys 1997 4
 1

A
12:18 Cityboys FC Eagles 1 1 A
12:40 Young Birds Swissboys 0 1 B
13:02 Young Star 1 Blue Star 0 3 B
13:24 Young Star Swissboys 1997 5 0 A
13:46 Royal Cityboys 2 0 A
14:08 Swissboys Vanavil 1 2 B
14:30 Young Star Young Royal 1 0 A
14:52 Swissboys 1997 Cityboys 0 2 A
15:14 Young Birds Young Star B 3 0 B
15:36 Swissboys 1997 Royal 0 5 A
15:58 Young Royal FC Eagles 1 0 A
16:20 Vanavil Young Star 1 3 0 B
16:42 Blue Star Young Birds 0
 0

B
17:04 FC Eagles Royal 0 3 A
17:26 Blue Star Swissboys 4 0 B
17:48 FC Eagles Young Star 0 3 A
1/2Final


18:10
Royal- Young birds 2-3


18:30
Blue Star - Young Star 0 3

3. 4. Place Penalty


18:50
 Royal-Blue Star1 -3


Final

youngstar-youngbirds 3-0

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக