ஞாயிறு, 19 ஜனவரி, 2014

Rank 

Gr  A


1.Royal 4     4 (2-1)

2.Youngbirds 2(2-1)
3.Youngroyal  1(1-2)

Gr.B     


1.FC Eagles           6 (9-3)

2.Bluestar              6 (4-2)
3.Thaiman B          1 (3-4)
4.Cityboys Blue     1 (4-6)

Gr C

1.Royal                   9 (7-1)
2.Bluebirds              6 (4-4)
3.Tamilyouth Blue    1 (4-6)
4.Youngbirds Black 1 (2-5)

Gr D 

1.Vanavil blue      9(7-1)
2.Thaiman            4 (4-3)
3.Tamilyouth         1 (3-7)
4.Royal4               0 (3-6)

Gr E

1.Cityboys       6(9-1)
2.Royal2          3(8-6)
3.The Hurricans0(1-11)

Gr F

1.Youngbirds Yellow            6 (6-2)
2.Vanavil                              3 (4-4)
3.Yverdon                            0(1-5)

Gr G 

1.UTSC STuttgart                9( 5-1)
2.Ilamsiruthaikal                    6 (12-3)
3.Blackbuls                           3(4-7)
4Swissboys B                       0(1-12)

Gr H

1.Thaiman A                       5  (4-2)   n.P
2.Littlestars                         5  (4-2)   n.P
3.swissboys                         5 (3-2)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக