வியாழன், 25 டிசம்பர், 2014

Thaiman Indoor Cup 14.12.2014 
1.Youngstar
2.Royal
3.Ilamsiruthaikal
Bestplayer Nishath Sathananthan 
Gr C
Youngstar vs Basel Bluebirds 5-0
Youngstar vs Lausanne Bluestar 2-0
Youngstar vs Youngbirds y Luzern 2-0
Youngstar vs Ilamsiruthaikal ChurA 5-0
1.Youngstar 12 (12-0)
1/4 Final
Youngstar vs swissboys 4-0
1/2 final
Youngstar vs Youngbirds 3-1
Final
Youngstar vs Royal 3-1
------------------------------------------------
Gr B
Youngstar A vs Tamil United 2-0
youngstar A vs Limmatal Baden 2-
Youngstar A vs Vanavil 1-0
Youngstar A vs Ilamsiruthaikal 0-0
1/4 Final

Youngstar A vs Young birds 0-6

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக