திங்கள், 25 ஜனவரி, 2016

Youngstar ist Kiddu Cup Winner . 09.01.2016
1.Youngstar 
2.Tamilyouth
3.Ilamsiruthaikal
4.Youngstar A
Best Player .Sabesan

Kiddu Cup. Bern,Neufeld ,09.01.2016
----------------------------------------------------
Final
Youngstar vs Tamuilyouth 6-1
3,rd Place 
Youngstar A vs Ilamsiruthaiakal 3.4
1/2 Final
Youngstar vs Ilamsiruthaikal 1-0
Youngstar A vs Tamilyouth 1-1 n.P 3-4
1/4 Final
Youngstar vs Thaiman 2-0
Youngstar A vs Royal 4-0
Youngstar C vs ilamsiruthaikal 1-1 n.p 3-5
1/8 Final
Youngstar vs Littlestar 4-0
Youngstar A vs Youngbirds Yellow 1- n.P 10-9
Youngstar A vs Thaiman 2-2 n.P 13-12
Youngstar C vs Limmattal Baden 3-0
Gr.B
09.00 Youngstar vs Youngbirds Black 4-0
12.48 Youngstar vs Tamil United 5-0
16.12 Youngstar vs Tamilyouth A 3-0
................................................................
Gr.G
08.12 Youngstar A vs Royal 4 2-0
11.12 Youngstar A vs Rainbow 3-0
14.12 Youngstar A vs Bluebirds 2-1
.................................................................
Gr.H
08.24 Youngstar B vs Royal 2 0-0
11.48 Youngstar B vs Limmattal 0-0
14.48 Youngstar B vs Bluestar 1-1
.................................................................
Gr.D
08.36 Youngstar C vs Youngbirds 1-3
12.12 Youngstar C vs Thaiman White 2-0
15.24 Youngstar C vs Cityboys 1-1

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக